Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР извърши 213 проверки през месец октомври

БДЗБР извърши 213 проверки през месец октомври

Общо 213 проверки са извършили инспекторите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ през октомври. По – голямата част тях са за установяване състоянието и правилната експлоатация на водовземни съоръжения и съоръженията за измерване на водните количества. Тридесет са проверките за спазване на условията в издадените разрешителни, 26 са за състояние и проводимост на речните легла и на заустващите съоръжения, 15 са за контрол за осигуряване на проводимост, 4 броя са проверките на комплексни язовири за спазване на режимен график на МОСВ. Направени са 6 проверки чрез облитане с дрон на водни обекти в участъци, попадащи в Райони със значителен потенциален риск от наводнения и за проверка на проводимостта на речни участъци.

В резултат на упражнения контрол  са дадени 19 писмени предписания. През октомври са съставени 14 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби и санкции по Закона за водите на обща стойност – 17 300 лв.  В рамките на месеца от санкции  и глоби са събрани – 13 872,78 лв. От такси за осъществено право на използване на водите по реда на Закона за водите, са събрани – 173462,07 лв.

През отчетния период, представители на БДЗБР, НАП и икономическа полиция извършиха съвместни проверки на пресевни инсталации, с цел установяване на обстоятелствата, свързани с дейността на конкретните обекти.