Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР проведе първата среща от обучителна кампания по наводненията

БДЗБР проведе първата среща от обучителна кампания по наводненията

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев откри първата  работна среща от обучителна кампания по наводненията с благодарност към всички присъстващи –  представители РИОСВ, РЗИ, регионални дирекции и служби на ПБЗН, БЧК и Регионалния отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Присъстваха експерти от областните администрации и общините, намиращи се на територията на областите Благоевград и Смолян. Акцент върху непредвидимия характер на наводненията и необходимостта от съвместни действия за преодоляване на рисковете, които те  предизвикват, сложи директорът.

Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха кратка ретроспекция към отделните етапи от Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорския район. Вниманието на участниците в срещата беше насочено към заложените в Плана мерки, компетентните за изпълнението им институции и начините на отчитане на напредъка по изпълнението на мерките. Представена беше информация за различните процедури, по които може да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“.

Една от основните теми в кампанията бе старта на дейностите за втория цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН). Присъстващите научиха кои са последващите стъпки по актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, предстоящата актуализация на методологията, подходите и праговите стойности от първия цикъл, както и отчитането на въздействието на изменението на климата.

Активно участваха представители на РД „ПНБЗН“ в Благоевград, които обърнаха внимание върху отделните етапи на планирането, координацията и осъществяване на оперативната реакция и защитата при наводнения. Маркирани бяха основните аспекти от планирането, координацията и реакцията по отношение на действията, свързани с наводненията на национално, областно и общинско ниво.

Основни проблеми с координацията и взаимодействието на различните институции по отношение на действията, свързани с наводнението и се набелязаха някои мерки за справянето с тях, разгледаха участниците.

Инициативата  бе организирана в изпълнение на мярката от ПУРН на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 – „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ и се проведе със съдействието Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград.

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу: