Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР проверява за нерегламентирано изземване на наносни отложения от реките

БДЗБР проверява за нерегламентирано изземване на наносни отложения от реките

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ приканва за повишена гражданска активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.
Към момента е в сила Заповед РД-09-347/11.04.2018г. на министъра на земеделието и храните, с която се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна. Забраната е със срок от 15 април до 31 май 2018 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина; от 1 май до 15 юни 2018 г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.
С цел установяване спазване на забраната, служители на БДЗБР извършват засилени проверки и в почивни и празнични дни. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на чл. 200 от Закона за водите. Напомняме, че съгласно разпоредбите на Закона за водите, добива на инертни материали от речните корита е забранен, освен в случаите, в които е необходимо осигуряване на нормалната им проводимост, и подлежи на санкция в размер от 20 000 до 50 000 лв.
В резултат от нерегламентираното изземване на наносни отложения се нанасят щети, както на речните корита, така и на изградените хидротехнически съоръжения, което от своя страна е предпоставка за повишаване на риска от наводнения в тези участъци и увреждане на изградена инфраструктура.
При установяване на нерегламентирани дейности в речните корита може да подавате сигнали на телефон  – 0889288807.