Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР участва в среща със Световна банка за обсъждане на подходи и предложения за мерки за ПУРБ 2022-2027г.

zoom

Среща между експерти Басейнови дирекции и Международна банка

На 20.04.2023г., в гр. Благоевград се проведе среща между експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, МОСВ и екипа на Международна банка за възстановяване и развитие. На срещата бяха обсъдени разработените подходи за избор на Програмата от мерки за изпълнение на целите за постигане и поддържане на добро състояние на повърхностите и подземни водни тела. Акцент беше поставен върху конкретни мерки за водни тела в териториалния обхват на БДЗБР, които са влошили своето състояние, спрямо оцененото в предишния планов период.

Това е поредната среща, в рамките на изпълнение на Споразумението между МОСВ и МБВР, свързана с финализиране на актуализацията на ПУРБ за периода 2022-2027г.
Актуализацията на ПУРБ се извършва в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Води“.
Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции.