Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Български и гръцки експерти ще обсъдят плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

Български и гръцки експерти ще обсъдят плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

Петата среща на съвместната българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда ще се проведе на 13 май, от 10.00 ч., в хотел “Св. Никола”, в Сандански. В нея ще участват директорът на дирекция “Управление на водите” в МОСВ Асен Личев, директорите на Басейновите дирекции “Западнобеломорски район” и “Източнобеломорски район” – Вангелия Иванова и Георги Семерджиев, експерти от МОСВ и двете дирекции за басейново управление на водите, участвали в разработването на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и първите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016- 2021 г.

От българска страна ще бъдат представени проектите на вторите ПУРБ за Западнобеломорския и Източнобеломорския район за басейново управление и етапа на подготовката на първите ПУРН в Р България. От гръцка страна – проектите на вторите ПУРБ в Райони за басейново управление “Тракия” и “Източна Македония”, както и напредъка по изпълнението на Директивата за наводненията. В хода на работната среща ще бъдат обсъдени и Програмите за сътрудничество при прилагането на изискванията на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията.

Форумът е съществена част от изпълнението на изискванията на европейското и национално законодателство, свързани с разработването, съгласуването и прилагането съвместно с други държави на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води. Тази среща е част от двустранната координация с Р Гърция за разработването на единните планове за управление на международните речни басейни и планове за управление на риска от наводнения, които попадат изцяло на територията на Европейския съюз.