Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Важно съобщение!

Важно съобщение!

Уважаеми водоползватели,

 

в качеството Ви на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, Ви информирам за нормативните изисквания и срокове при установяване на повреда на измервателно устройство.
При установяване на повреда на монтираното измервателно устройство е необходимо:
1.1. Да впишете в дневника за отчет на водомерното устройство серийния номер на водомера, показанието и датата на повредата,  както и датата при която е демонтирано същото;
1.2. Да уведомите незабавно контролиращия орган – БД „ЗБР“, писмено за повредата, като предоставите информацията, описана в точка 1.1;
1.3. Срокът за отремонтиране и/или монтиране на ново водомерно устройство е 30 календарни дни, считано от датата на установяване на повредата;
1.4. Монтираното изправно водомерно устройство трябва да притежава ненарушена заводска пломба или пломба от преминала метрологична проверка;
1.5. В срока, описан в т.1.3 да уведомите писмено контролиращия орган за отстранената повреда и монтиране на отремонтираното водомерно устройство и/или ново такова, като посочите дата на монтиране,  показанията към момента на монтиране. При монтиране на ново водомерно устройство се посочва марката и серийния номер.
При неизпълнение на дадените указания в посочения срок подлежите на санкция по реда на Закона за водите.