Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

В Благоевград стартира обучителната и информационна кампания за наводненията

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –г-н Владимир Димитров откри в гр. Благоевград първата от общо трите работни срещи,  в рамките на двудневна обучително-информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията.

Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността, ангажираността  и подобряване координацията между  институции, ангажирани с управлението на риска от наводнения на областно, общинско и басейново ниво.  Споделени бяха  добри практики и натрупан опит  при актуализацията на ПУРН на ЗБР, както и полезна информация, свързана с предстоящото разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения, отчитаща напредъка по изпълнение на програмата от мерки на ПУРН на ЗБР (2016-2021).

Обсъдени бяха редица въпроси,  целящи  подобряване на координацията между БДЗБР и органите на местната власт, в т.ч. и по актуални и специфични проблеми, извън наводненията. Изрично беше упоменато необходимостта от  опазване на количеството и качеството на водите, търсене на финансови възможности за осигуряване на подходящо пречистване, изграждане на ГПСОВ, вкл. за агломерациите над 2 000 екв.ж., спазване на  законодателството в областта на водите чрез прилагане на разрешителен  режим и контролиране условията в административните актове, издадени по реда на ЗООС и ЗВ.  Взето бе решение за провеждане на индивидуални срещи по общини с участи

е на БДЗБР, РИОСВ, РЗИ с цел споделяне на общи позиции за решаване на конкретни казуси.

В срещата взеха участие областият управител на Област Благоевград – г-н Николай Шушков, директора на РИОСВ –Благоевград – г-жа Снежина Кръстева- Якимова  и директора на РЗИ –Благоевград –г-н Калоян Калоянов,  както и  представители на местните  власти на територията на област Благоевград- областна и общински администрации, ГД „ПБЗН“ и др. заинтересовани страни.