Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

В Кюстендил се проведе среща от информационна кампания по проблеми с наводненията

В Кюстендил се проведе среща от информационна кампания по проблеми с наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе в Кюстендил втора среща от обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионални здравни инспекции, регионалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, Български червен кръст, Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, областните и общински администрации на Кюстендил и Перник.
Основен акцент бе изпълнението на мерките в Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за първия планов период 2016-2021г. и актуализацията на втория цикъл.

Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха  мерките в териториалния обхват на областите Перник и Кюстендил, както за отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения, така и за целия район за басейново управление. Дискирани  бяха стъпки за актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, включващи актуализация на методологията и отчитането на въздействието на изменението на климата . Засегнати бяха начините за събиране на информация и отчитане на тяхното изпълнение. Обсъдиха се и конкретни предложения за планиране и координиране с компетентните институции за изпълнение на мерките от Програмата  от мерки  на Плана за управление на риска от наводнения.

Срещите от  информационната кампания по проблеми, свързани с наводненията са в изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения .

Присъстващите се запознаха с възможности за кандидатстване за финансиране на мерки по Оперативна програма „Околна среда“, по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу: