Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на изменение на ТУП на „Ски зона с център гр. Банско“, стопанисвана от „Юлен“ АД

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на изменение на ТУП на „Ски зона с център гр. Банско“, стопанисвана от „Юлен“ АД, включително на мерките  за предотвратяване, намаляване или отстраняване  на екологичните щети в резултат на прилагането на плана за 2019 г…./П-11-1-2