Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Якоруда, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия  от осъществяването на плана върху околната среда  и човешкото здраве  за 2018 г.

Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общ устройствен план на община Якоруда, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия  от осъществяването на плана върху околната среда  и човешкото здраве  за 2018 г…/П-05-4-5