Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кюстендил, на територията на ТП ДГС Кюстендил и ТП ДЛС Осогово“

„Горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на община Кюстендил, на територията на ТП ДГС Кюстендил и ТП ДЛС Осогово“…/П-01-255-6