Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Горско-стопанска програма за имот 16208.133.3, с. Горна Диканя, на територията на Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена и имот 16208.140.3

Горско-стопанска програма за имот 16208.133.3, с. Горна Диканя, на територията на Държавно ловно стопанство – Витошко-Студена и имот 16208.140.3, с. Горна Диканя на територията на Държавно горско стопанство – Радомир, с възложител К. Гълъбов…/П-01-92-1