Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Горско стопанска програма на имот №129005, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“

Горско стопанска програма на имот №129005, землище на с. Горна Диканя, община Радомир, област Перник на територията на ДДС „Витошко – Студена“, с възложител Ц.Х…/П-01-25-1