Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента” на река Рилска и ВЕЦ „Рила“ по проект АNCHOR

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента” на река Рилска и ВЕЦ „Рила“ по проект АNCHOR

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента”  на  река Рилска и ВЕЦ „Рила“. Визитата на чуждестранните гости е част от събитията, организирани от Програмния оператор на програми BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води “ и BG03 „Биологично разнообразие  и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 на Министерство на околната среда и водите.  Проявата под надслов „Слушаме природата, даваме решения“  има за цел да популяризира програмите, управлявани от МОСВ, в качеството му на програмен оператор, както и да представи междинните резултати по финансираните проекти.  Целта на посещението по река Рилска бе да се представят целите и резултатите по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR, в който участва и БД „Западнобеломорски район”.  Проектът бе представен  от Венцислав Василев от Регионален екологичен център България, бенефициент по ANCHOR.

На място на р.Рилска,  г-жа Ванеглия Иванова, Директор на БД „Западнобеломорски район” запозна присъстващите със спецификите  и значимостта на реката по отношение на Плана за управление на речните басейни,  териториалния обхват на БД „ЗБР”  и  други интересни факти, свързани с водните обекти., както и предизвикателствата , свързани с управлението им.

  

С параметрите на „Бента” присъстващите бяха запознати от инж. Людмила Аргирова, представител на собственика  „Бад гранитоид”АД, гр. София.  Голям интерес  и много въпроси предизвика факта, че водовземното съоръжение е изградено през 1924г. и до днес функционира. Програмата продължи с посещение на ВЕЦ „Рила”, част от каскада „Рила”, където на място бяха запознати от инж.  Иван  Спириев, началник „каскада” с историята  и параметрите на ВЕЦ-а, където като добра практика бе демонстрирано как съоръжения изградени в началото на миналия век, могат да бъдат рехабилитирани и използвани и днес.

  

В допълнение към визитата бе предвидено и посещение на Рилския манастир, един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.  Присъстващите бяха впечатлени и с голям интерес изслушаха фактите за хиляда и стогодишната история от създаването на духовното средище, поднесени от  г-н Лазар  Чавков,  заместник-кмет на Община Рила.

  

 

Гостите не скриха любопитството  и задоволството си от посетените обекти, както и не спряха да задават въпроси свързани  с тях, поради което сме сигурни, че същото ще остави добър спомен от посещението в региона.