Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Грижа за опазването на водните ресурси обедини в работна среща експерти от Басейнова дирекция – Благоевград, и представители на 23 общини

„Управленският фокус сега е за по-добри резултати чрез повишаване на експертния капацитет, дигитализация и подобряване на комуникацията със заинтересованите страни. Споделям разбирането, че колкото повече се подкрепяме взаимно в тези усилия, толкова по-измерими резултати ще отбелязваме“ – с тези думи Станислава Иванова, директор на БДЗБР, откри работна среща с общинските администрации, организирана в подкрепа на усилията на общините за ефективно прилагане на законовите изисквания за чисти български води.

Събитието се състоя в четвъртък, 2 юни, в сградата на водната администрация. Присъстваха кметовете на Гоце Делчев Владимир Москов и на Банско Иван Кадев, представители на повечето общини от областта, както и от Перник, Рила, Кюстендил, Сърница и др.

Бяха обсъдени конкретни теми от областта на взаимодействието между басейновата дирекция и общините, в т.ч. отклонения при географски координати и граници, данни и резултати от мониторинга на качеството на заустваните отпадъчни води за канализационната система, дъждопреливници, прекратяване заустването на приоритетно опасни вещества и др.

Дирекцията отчете данни за значително намален брой на санкционираните общини след въвеждането на Пътна карта със законови задължения за представяне на документи и срокове, които трябва да се съблюдават. Докуменът е изготвен  в БДЗБР след анализ на най- често констатираните нарушения от общинските администрации. Разгледани бяха   разпоредби на Закона за водите за ползването на минерални води. Беше отчетено, че най-честите отклонения са свързани с измервателните устройства и отчета на ползваните количества, както и с мониторинга на количеството и качеството на минералните води. Общините изразиха подкрепа към инициативи на дирекцията, които ще подпомогнат свързани дайности и в частност почистването на речните корита – наболял проблем с изключително висок обществен интерес.

Беше потвърдена необходимостта да се предприемат действия съгласно Закона за водите срещу нарушения като водовземане от повърхностни води за измиване на улици без разрешително; пълнене на езера в парковете без разрешителни; изхвърляне на битови отпадъци по бреговете на реките и във водните течения и др.

В рамките на работната среща се коментираха конкретни проблеми, които изискват експертно институционално съдействие. Замърсяване на подпочвените води с пестициди и инвестиция, струваща седемцифрена сума, са сред предизвикателствата пред Община Петрич, почистване на речните корита се опитват да реализират в Гоце Делчев, докато Кюстендил търсят решение за битовото замърсяване на река Банщица и контрол върху потреблението на минерална вода. Споделиха се и добри практики, като водомери с дистанционно отчитане на изразходваната минерална вода в Кюстендил или мрежите за битови отпадъци от нерегламентирани сметища в реките на община Гоце Делчев.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта, на следващите работни форуми, организирани от Басейнова дирекция – Благоевград, да бъдат привлечени свързани институции като РИОСВ, областни администрации, ВиК оператори, Агенция по кадастър, РЗИ, МЗХ.