Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Доклади по национално и европейско законодателство

Доклади по национално и европейско законодателство

Доклад по чл. 5 (Характеристики на района с басейново управление, преглед на въздействието върху околната среда от антропогенна дейност и икономически анализ на водоползването) (изтегли)

Приложения (изтегли)

Карти* (изтегли)

*Картите могат да използват чрез програми като – ESRI ArcView или Quantum GIS

 

Доклад по чл. 8 (Мониторинг на повърхностните и подземни води и защитените територии)

Програми за мониторинг на повърхностни води (изтегли)

Приложение 1 (типология на повърхностните води)

Приложение 2 (програми за контролен мониторинг)

Приложение 3 (основни физико-химични параметри)

Приложение 4 (списък на приоритетните вещества)

Приложение 5 (списък на специфичните замърсители)

Приложения 6 (хидроморфоложки елеметни за качество)

Карти на пунктовете за контролен и оперативен мониторинг

Програми за мониторинг на подземни води (изтегли)

Характеристики на подземни води (изтегли)

Утвърдени екплоатационни ресурси за подземните водни тела (изтегли)

Карти на подземни водни тела:

– кватернер

– неоген

– палеоген

– пукнатинни

– карстови