Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Правила и условия за достъп до информация

Достъп до информация

Какво трябва да съдържа заявлението за достъп до обществена информация? 

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата иормация;
  • адреса за кореспонденция със заявителя.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

  • преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите за предоставяне на достъп до обществена информация.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

Вътрешни правила за предоставяне на информация по ЗДОИ в БД “ЗБР”

Образец на заявление за достъп до обществена информация. 

Образец на заявление за повторно ползване на информация от обществения сектор.

Актуален списък на категориите информация, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.

Заявленията за достъп до обществена инфhttps://wabd.bg/docs/ZDOI/catInfSp.pdfормация подлежат на задължителна регистрация. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служител във „фронт-офиса“на БД“ЗБР“ на адрес: гр. Благоевград, бул. “Св. Димитър Солунски ” № 66, работно време: 09.00-17.30 ч.,  както и по електронен път на официалния e-mail на дирекцята.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране, за което се постановява решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация.

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Заплащането се извършва на касата на БД”ЗБР” или по банковата сметка на Дирекцията

“Първа инвестиционна банка” АД

IBAN – номера с банков код FINVBGSF

и банкова сметка

BG38FINV915031UB067343

Разходите за предоставяне на достъп од обществена информация се определят съгласно “Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите” и   НАРЕДБА № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Достъпът до обществена информация за околната среда се предоставя по реда на Глава втора на ЗООС.

Законодателсво: