Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Дължимите такси за водовземане и за ползване на воден обект се плащат до 31 март

Дължимите такси за водовземане и за ползване на воден обект се плащат до 31 март

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) напомня на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че крайният срок за заплащане на таксите за водовземане и/или за ползване на воден обект за миналата година е 31 март 2018 г.
Размерът на таксата се определя според Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г. с постановление №383/29.12.2016 г на Министерски съвет.
Заплащането на таксите става само по банков път по сметката на БДЗБР, която е посочена на интернет страницата на институцията – http://www.wabd.bg. В платежните документи задължително се изписва номерът на разрешителното, периода, за който се отнася плащането, и че е такса по Закона за водите.  След този срок неплатените такси се събират принудително по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В същия срок – 31 март, следва да се представят и докладите по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. Докладите се изготвят по образец, качен на страницата на БДЗБР, секция „Контролна дейност“, подсекция „Доклади“.
Когато не бъде представен доклад, това е нарушение на цитираните разпоредби и подлежи на санкция по реда на чл. 200, ал.1, т. 42 от Закона за водите, която законодателят е определил в размер от 500 до 2000 лв.