Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Карти на районите с риск от наводнения

Днес, 30.11.2015г., Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява всички заинтересовани страни, че в двумесечния срок за провеждане на обществени консултации на проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения (от 24.08.2015г. до 24.10.2015г.) в БД „ЗБР“ няма постъпили писмени становища, мнения и предложения за извършване на корекции в проектите на картите.

В тази връзка, в проектите на картите на заплахата и картите на риска от наводнения изготвени за 14- те РЗПРН в териториалния обхват на Западнобеломорски район, не са правени изменения, и същите се считат за окончателен вариант на картите, съставени в изпълнение на изискванията на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” съобщава, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 146д, ал.1 от Закона за водите са съставени Проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и Проекти на карти на районите с риск от наводнения в териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление. 

Проектите на картите са изготвени за всеки един от утвърдените 14 райони със значителен потенциален риск (РЗПРН) в териториалния обхват на ЗБР за БУ, утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл.146г, ал. 2 от Закона за водите.

Проектите на картите са на разположение на всички заинтересовани страни и широката общественост, считано от 24.08.2015г.

Срокът за изразяване на писмени становища и консултации е 2 месеца от датата на публикуването им съгласно разпоредбите на чл.146с, ал.1,т.1 от ЗВ. След изтичане на този срок, същите ще бъдат окончателно приети.

Публикувани са следните проекти на карти:

Проекти на Картите на 14-те РЗПРН с риск от наводнения съгласно чл.146ж от Закона за водите. Същите отразяват неблагоприятните последици от наводнения за всеки от трите вероятностни периоди, изразени чрез следните показатели:

  • приблизителен брой на евентуално засегнати жители;
  • вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район; 
  • инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради авария в случай на наводнение, и зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5, за които съществува възможност да бъдат засегнати; 
  • други значителни източници на замърсяване.

 

BG4000ASPFRME01 Сатовча – населено място с. Сатовча

Участък 1

BG4000ASPFRME02 Банско – населени места гр. Банско, гр. Добринище и с. Баня

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

BG4000ASPFRME03 Разлог – населено място гр. Разлог

Участък 1

Участък 2

Участък 3

BG4000ASPFRME04 Якоруда – населено място гр. Якоруда

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST01 Сандански – населени места гр. Сандански, с. Лиляново, с. Дебрене, с. Поленица, с. Лешница

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

BG4000ASPFRST02 Струмяни – населени места с. Струмяни, с. Микрево

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST03 Кресна – населени места гр. Кресна, с. Сливница, с. Горна Брезница

Участък 1 

Участък 2

Участък 3

BG4000ASPFRST04 Симитли – населени места гр. Симитли, с.Черниче, с. Полето, с. Крупник

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

BG4000ASPFRST05 Благоевград – населини места гр. Благоевград, с. Делвино, с Покровник, с. Мощанец

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

Участък 5

BG4000ASPFRST06 Невестино – населено място с. Нвевстино

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST07Дупница – населени места гр.Дупница, с. Пипарево, с. Яхиново, с. Самораново, с. Бистрица, с. Баланово

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

Участък 5

Участък 6

Участък 7

BG4000ASPFRST08 Кюстендил – населени места гр. Кюстендил, с. Лозно

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST09 Земен – населено място гр. Земен

Участък 1

Участък 2

BG4000ASPFRST10 Перник – населени мета гр. Перник, с. Копаница, с Лесковец, с. Черна гора, с. Големо Бучино, с. Мърчаево, с. Рударци, с. Кралев дол, с. Студена

Участък 1

Участък 2

Участък 3

Участък 4

Участък 5

Участък 6

Участък 7

Участък 8

Участък 9

Участък 10

Участък 11