Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

 Заявление вх. № РР-16-36/11.10.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-36(4)/22.12.2023 г. подадени от г-н М. Тодоров, управител на „Юнион Хидро“ ООД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140205/20.05.2014 г., служебно изменено с Решение № ПО-01-144/22.12.2017 г. издадени от директора на БДЗБР

Заявление вх. № РР-16-36/11.10.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-36(4)/22.12.2023 г. подадени от г-н М. Тодоров, управител на „Юнион Хидро“ ООД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41140205/20.05.2014 г., служебно изменено с Решение № ПО-01-144/22.12.2017 г. издадени от директора на БДЗБР…./РР-16-36-6-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-16-36-6-ПИСМО