Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520063/03.06.2016 г.

Заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520063/03.06.2016 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“ …РР-17-1-2