Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. №РР-06-6/05.07.2022 г. на БДЗБР, подадено от ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА“, гр. Брезник, община Брезник, област Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-6-15_Съобщение