Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-07-23/18.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ИКА”ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Заявление с вх. №РР-07-23/18.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ИКА”ЕООД, с ЕИК 101710997 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-23-8_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-23-8_ПИСМО