Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-07-28/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-28/20.09.2023 г. от управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-28-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-07-28-ПИСМО