Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-13-1/11.08.2023 г., допълнено със Заявление с вх. №РР-13-1(1)/14.08.2023 г. от г-н Д. Бръчков, кмет на Община Петрич, коригирани със Заявления с вх. №№РР-13-1(6)/09.10.2023 г. и №РР-13-1(8)/18.10.2023 г. от инж. М. Салагьорова, зам.кмет ТСУ, СиБ на Община Петрич

Заявление с вх. №РР-13-1/11.08.2023 г., допълнено със Заявление с вх. №РР-13-1(1)/14.08.2023 г. от г-н Д. Бръчков, кмет на Община Петрич, коригирани със Заявления с вх. №№РР-13-1(6)/09.10.2023 г. и №РР-13-1(8)/18.10.2023 г. от инж. М. Салагьорова, зам.кмет ТСУ, СиБ на Община Петрич за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струмешница, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на село Кавракирово“, община Петрич, област Благоевград, ЕКАТТЕ 35081…/РР-13-1-11-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-13-1-11-ПИСМО