Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-14-3/05.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-3(10)/08.07.2021 г. от  управителя на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“КД, гр. София за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект река Банщица

Заявление с вх. №РР-14-3/05.04.2021 г., коригирано с вх. №РР-14-3(10)/08.07.2021 г. от  управителя на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“КД, гр. София за откриване на процедура за издаване на  разрешително за ползване на воден обект река Банщица, поречие Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Хипермаркет Кауфланд – гр. Кюстендил“, община Кюстендил, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 41112…/РР-14-3-14