Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-11/26.07.2019 г. от „Визекс про” ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-11/26.07.2019 г. от „Визекс про” ЕАД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец, с цел самастоятелно питейно-битово водоснабдяване на цех за бутилиране на изворна вода изграден  в имот УПИ IV, пл. № 705, кв. 71 по плана на с. Катунци, общ. Сандански, обл. Благоевград…./РР-06-11-9