Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-15/17.10.2019 г. от „Билдинг тренд” ЕООД, с. Дъбница за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-06-15/17.10.2019 г. от „Билдинг тренд” ЕООД, с. Дъбница за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-15-6