Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-4/06.04.2022 г. на БДЗБР, подадено от „Вайнярд“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-4/06.04.2022 г. на БДЗБР, подадено от „Вайнярд“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-4-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-06-4-ПИСМО