Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-15/13.06.2019 г. от „Флора ПВ“ ЕООД гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжениесъоръжение

Публично обявлеине заявление от „Флора ПВ“ ЕООД гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжениесъоръжение – тръбен кладенец, изграждан в имот с № 04279.609.47 по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, обл. Благоевград, с цел водоснабдяване на автомивка, собственост на „Флора ПВ“ ЕООД гр. Благоевград…/РР-07-15-8