Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-07-21/13.07.2022г. на БДЗБР, постъпило от „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Рила, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-7-21-14_Писмо ../РР-7-21_Съобщение