Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-17-10/26.01.2023 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510301/20.10.2010 г., продължено с Решение №ПО-01-110/08.06.2015 г., издадени от директора на БДЗБР

Заявление с вх. № РР-17-10/26.01.2023 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510301/20.10.2010 г., продължено с Решение №ПО-01-110/08.06.2015 г., издадени от директора на БДЗБР…./РР-17-10-4-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-17-10-4-ПИСМО