Образци на заявления

Заповед №РД-392/06.06.2017 г.  и Заповед №РД-654/29.10.2018 г. на министъра на ОСВ за одобрени образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите. 

Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган – директорът на басейнова дирекция:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 10 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води от ЗВ) – Приложение № 11 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на басейновия директор по ЗВ – Приложение № 12 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35, чл. 39, чл. 40 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 13 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 14 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 15 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 16 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 17 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 18 от заповедта;

10.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл. 118а, ал. 2 (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и с Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 19 от заповедта;

11.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 20 от заповедта;

12.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 21 от заповедта;

13.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1 т. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 22 от заповедта;

14.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения по чл. 140, ал. 7 от ЗВ (по чл.140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6 от ЗВ и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 23 от заповедта.

15.Уведомление за изграждане на кладенец за собствени нужди – изтегли

16.Заявление за регистрация на кладенец за собствени нужди – изтегли

Актуална информация за регистрация на кладенци за собствени нужди съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Актуална информация за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра за стопанските съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите

Примерни образци на заявления за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни:

1.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) – Приложение № 31 от заповедта;

2.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) – Приложение № 32 от заповедта.