Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Попълнени образци на заявления

Повърхностни води

Заустване на отпадъчни води

Заявлениe за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – Образец – примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – Образец – примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти – Образец – примерен

Заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект – Образец – примерен

Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – фирми – Образец – примерен

Подземни води

Заявление за учредяване на санитарно-охранителна зона – образец.