Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнов съвет

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БАСЕЙНОВИЯ СЪВЕТ 

за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети (запиши)

ЗАПОВЕДИ И ПРОТОКОЛИ за дейността на  Басейновия съвет  

Регистрационната форма за участие в Басейновия съвет към БД ЗБР (тук)

2003г. 

Протокол No.1/24.11.2003

Заповед No.60/13.10.2003

Заповед No.68/03.11.2003

2004г.

Протокол No.2/16.09.2004

Протокол No.3/21.12.2004

2005г.

Протокол No.4/09.06.2005

Заповед No.114/11.07.2005

Протокол No.5/18.10.2005

Заповед No.157/07.09.2005

2006г.

Протокол No.6/28.09.2006

Заповед No.225/07.09.2006

Протокол No.7/20.12.2006

Заповед No.226/07.09.2006

Заповед No.250/27.09.2006

Заповед No.261/18.10.2006

2007г. 

Протокол No.8/17.05.2007

Заповед No.50/02.03.2007

Протокол No.9/29.11.2007

Заповед No.91/27.04.2007

Заповед No.210/21.11.2007

2008г. 

Протокол No.10/12.06.2008

Заповед РД-05-24/06.06.2008

Протокол No.11/04.12.2008

Заповед РД-05-26/20.06.2008

2009г.

Протокол No.12/07.10.2009

Заповед РД-05-1/26.01.2009

Протокол No.13/16.12.2009

Заповед РД-05-57/04.11.2009

2010г. 

Протокол No.14/19.01.2010

Протокол No.15/25.06.2010

Заповед РД-05-27/31.03.2010

Заповед РД-05-51/31.05.2010

Заповед РД-05-65/24.06.2010

Заповед РД-05-123/12.11.2010

2011г.

Протокол No.16/08.09.2011

Протокол No.17/15.12.2011

Заповед РД-05-103/03.09.2011

Заповед РД-05-104/07.09.2011

Заповед РД-05-150/16.11.2011

Заповед РД-05-159/13.12.2011

2012г.

Протокол No.18/19.09.2012

Протокол №19/17.12.2012

Заповед РД-05-1/05.01.2012

Заповед РД-05-41/06.02.2012

Заповед РД-05-54/02.03.2012

Заповед РД-05-87/27.03.2012

Заповед РД-05-155/27.08.2012

Заповед РД-05-206/21.11.2012

Заповед РД-05-222/07.12.2012

2013г.

Протокол No.20/16.05.2013

Заповед РД-05-48/25.04.2013

Протокол No. 21/17.12.2013

Заповед РД-05-135/22.11.2013

2014г. 

Заповед РД-05-100/03.11.2014г.

Протокол № 22/17.11.2014 г.

2015г.

Заповед РД-05-184/29.10.2015г.

Протокол № 23/12.11.2015г.

2016г.

Заповед РД-05-26/29.02.2016г.

Протокол № 24/15.03.2016г.

Протокол №25/20.12.2016г.

2017г.

Заповед № РД-05-150/26.04.2017г.

Протокол № 26/16.05.2017г.

Заповед № № РД–05-490/27.11.2017г.

2018г.

Заповед № РД-05-111/06.08.2018г.

Протокол № 28/04.09.2018г.

 

2019 г.

Заповед № РД-05-84/12.06.2019 г.

Протокол № 30/03.07.2019 г.