Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Вътрешни правила

Харта на клиента на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.

Вътрешни правила за дейността на учрежденсикя архив в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Номенклатура на делата със срокове на съхранение на БД”ЗБР”

Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Заповед №РД-05-237/23.12.2015г. за изменение на Вътрешни правила относно функциите и организацията на работата във връзка с предоставянето на административни услуги от Бесейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Заповед №РД-05-67/21.05.2018г. за определяне на приемен час в Бесейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

Етичен кодекс на БДЗБР – Благоевград

Инструкция за ораганизацията на деловодната дейност и документооборота на БД “ЗБР”. 

Правилник за вътрешния ред и спазване на работното време в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.

Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”.

Правила за извършване на видеонаблюдение в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Вътрешни правила за пропускателния режим в Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Правила за установяване и събиране на такси, глоби и имуществени санкции по Закона за водите, прихващане и възстановяване на надвнесени и недължими такива

Вътрешни правила  за получаване и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.