Декларации по ЗПКОНПИ

Пореден № Вх.№/ дата Трите имена Длъжност Дирекция/отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
1. 1/22.05.2018 Елена Аргирова Главен експерт ПиР/

Планове

да
2. 2/22.05.2018 Кристина  Поповска Главен експерт ПиР/

Планове

да
3. 3/22.05.2018 Анита Милева-Кафеджийска Главен специалист АФПД да
4. 4/22.05.2018 Станислав Тасев Техн. сътрудник АФПД да
5. 5/22.05.2018 Екатерина Вакадинова Касиер-счетоводител АФПД да
6. 6/22.05.2018 Николай Олев Главен експерт ПиР/

Планове

да
7. 7/22.05.2018 Ваня Колчагова Главен юрисконсулт АФПД да
8. 8/22.05.2018 Таня Иванова Старши експерт ПиР/

Планове

да
9. 9/28.05.2018 Димитър Терзиев Главен инспектор Контрол да
10. 10/29.05.2018 Теодора Кадийска Старши експерт ПиР/

Разрешителни

да
11. 11/30.05.2018 Павлина Шкалова Старши инспектор Контрол да
12. 12/31.05.2018 Александър Калеов Главен инспектор Контрол да
13. 13/01.06.2018 Стоянка Манолева Директор на дирекция ПиР да
14. 14/04.06.2018 Петър Дончев Старши експерт ПиР/

Планове

да
15. 15/04.06.2018 Лазар Бангьозов Главен инспектор Контрол да
16. 16/04.06.2018 Славиния Коцакова Старши инспектор Контрол да
17. 17/04.06.2018 Македонка Граховска Главен експерт АФПД да
18. 18/04.06.2018 Стоимен Везенков Главен инспектор Контрол да
19. 19/04.06.2018 Ралица Кукова Директор на дирекция Контрол да
20. 20/05.06.2018 Снежана  Димова Старши експерт ПиР/

Разрешителни

да
21. 21/05.06.2018 Димитър Соколов Главен експерт ПиР/Планове да
22. 22/05.06.2018 Миглена Митова Главен специалист АФПД да
23. 23/05.06.2018 Анна Макрева-Маеркова Технически сътрудник АФПД да
24. 24/05.06.2018 Камелия Петличка Старши счетоводител АФПД да
25. 25/05.06.2018 Симона Караджова Младши експерт ПиР/Планове да
26. 26/05.06.2018 Емилия Янакиева Главен инспектор Контрол да
27. 27/05.06.2018 Милчо Чобанов Старши инспектор Контрол да
28. 28/05.06.2018 Мариана Николова Младши експерт ПиР/Планове да
29. 29/06.06.2018 Жулиета Топова Старши експерт АФПД да
30. 30/06.06.2018 Снежана Димова Старши експерт ПиР/

Разрешителни

да
31. 31/06.06.2018 Василена Боянска Главен експерт ПиР/

Разрешителни

да
32. 32/06.06.2018 Светлана Цветкова Главен експерт ПиР/

Разрешителни

да
33. 33/06.06.2018 Елка Зехирова Младши експерт ПиР/ Планове да
34. 34/06.06.2018 Моника Перчаклийска Инспектор Контрол да
35. 35/06.06.2018 Емил Лазаров Главен експерт ПиР/Планове да
36. 36/06.06.2018 Калина Бачева Началник отдел Разрешителни да
37. 37/07.06.2018 Нели Гоцева Началник отдел Планове да
38. 38/07.06.2018 Ванина Мицева Главен експерт ПиР/Планове да
39. 39/07.06.2018 Даниела Атанасова Старши юрисконсулт АФПД да
40. 40/07.06.2018 Ангелина Тюфекчийска Директор на дирекция АФПД да
41. 41/09.07.2018 Момчил Пашов Главен експерт ПиР/

Разрешителни

да да
42. 42/25.07.2018 Зоя Жерева Младши експерт ПиР/Планове да
43. 43/30.07.2018 Иван Горелски Инспектор Контрол да да
44. 44/12.09.2018 Мариана Николова Младши експерт ПиР/Планове да
45. 45/22.10.2018 Ивона Паунова Младши експерт ПиР/Планове да да
46. 46/24.10.2018 Яна Тренчева Инспектор Конторл да
47. 47/10.12.2018 Нелина Алексиева Главен експерт ПиР/Планове да да
48. 48/03.12.2018 Ирена Милева Главен инспектор Контрол да да
49. 49/10.12.2018 Гергана Георгиева – Ранчова Инспектор Контрол да да