Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Структура на БДЗБР

СТРУКТУРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БЛАГОЕВГРАД

Считано от 01.06.2015г. в БД “ЗБР” беше извършено престуктуририане на част от специализираната администрация:

Дирекция “Планове и разрешителни” от три отдела се престуктурира в два, като бившия отдел “Специализирани карти,бази данни и ГИС” беше обединен с отдел “Планове”.

Функционална характеристика на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

http://iisda.government.bg/ras/search/organigram/82