Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Териториален обхват

Река Струма води началото си от изворите сред магмените скали на Витошкия купол с най-високия Черни връх (2290 м). Средното поречие на Струма и целите водосбори на Места принадлежат на Рило-Родопската област. Дължината на реката от извора до границата е 290 км, което я поставя на пето място по дължина след реките Искър, Тунджа, Марица и Осъм.

Река Струма (снимка wikipedia.org)

Река Места се образува от сливането на Бяла и Черна Места над гр. Якоруда. Началните й притоци – Черна и Бяла Места извират от най-високия източен (Мусаленски) дял на Рила планина. За начало на р. Бела Места се счита изворът над езеро Грънчар. Поречието на Места е най-високото в страната със средна надморска височина – 1318 м.

Река Места (снимка wikipedia.org)

Река Доспат извира под връх Розов връх (1643 м) от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. Релефът на Доспатския водосбор е от средно- до високопланински.

Река Доспат (снимка wikipedia.org)

№     Речен басейн     Площ (кв.км.)
1         Струма                        10797*
2         Места                           2789
3         Доспат                         636
* от които 8545 км2 в България