Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – Довеждащ водопровод с обща дължина на трасето 3896 м от водохващане на р. Горица

Изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия – Довеждащ водопровод с обща дължина на трасето 3896 м от водохващане на р. Горица до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноиловица“ и поземлен имот с идентификатор №62520.26.195, местност „Над селото“ по КК на с. Ресилово, община Сапарева Баня…./П-01-82 -3