Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на действащ ПУП-ПЗ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 57176.319.405 и 57176.319.408 в местността „Четвърти километър“ по одобрените КККР на с. Поленица

Изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на действащ ПУП-ПЗ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 57176.319.405 и 57176.319.408 в местността „Четвърти километър“ по одобрените КККР на с. Поленица, община Сандански за образуване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти“, с възложител „Албион 06“ ООД…/П-04-21-1