Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична централа, с обща инсталирана мощност до 2 500 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.79.354 по КККР на землището на с. Поленица

Изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична централа, с обща инсталирана мощност до 2 500 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.79.354 по КККР на землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, м. „Мухово” с площ 27 789 кв. м, с начин на трайно ползване – „За друг вид застрояване”, вид територия – „Урбанизирана” и присъединяването му към електроразпределителната мрежа…/п-01-386-1