Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.522 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

„Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.522 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Обединена Българска Банка“ АД…/П-01-14-3