Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Изграждане на рибен проход при речно водохващане „Моста“, землище на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“ с възложител Община Белица

„Изграждане на рибен проход при речно водохващане „Моста“, землище на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград“ с възложител Община Белица…/П-01-359-1