Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторанти жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторанти жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с Възложител „МАНТАР-А“ ЕООД…/П-01-57-1