Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина до 120,0 м., в УПИ IV – 705, кв. 71, имот №705 по плана на с. Катунци

Изменение на инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина до 120,0 м., в УПИ IV – 705, кв. 71, имот №705 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „Визекс про” ЕАД…/П-01-207-1