Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на Разрешително за водовземане № 41120041/11.09.2013 г., издадено от директора на БД ЗБР

Изменение на   Разрешително за водовземане  № 41120041/11.09.2013 г., издадено от директора на БД ЗБР…/РР-16-58-1