Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на питейно-битово водоснабдяване от ПИ № 06286.104.10 по КК и КР на гр. Брезник

„Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе и сервитут на питейно-битово водоснабдяване от ПИ № 06286.104.10 по КК и КР на гр. Брезник до УПИ II-72.29,72.30,72.31,72.46, кв. 129 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“ по РП на гр. Брезник, община Брезник, област Перник“, с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД – гр. София…/П-01-132-12