Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1 т. 23 от Закона за водите, по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 52101.1.44 в местността Тумбите, по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „ИВАС КОРЕКТ“ ЕООД…/П-01-30-3