Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ –Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „ Изграждане на комплекс от басейни в поземлен имот с идентификатор №44121.220.56 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ –Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „ Изграждане на комплекс от басейни в поземлен имот с идентификатор №44121.220.56 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № Сн-7 от находище „Хотово“, с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“…/П-01-284-1